The Treasury of Lives

གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་ནི་ས་སྐྱའི་མཁས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་རྒྱན་དྲུག་གི་ཐོག་མར་བརྩི། ཐོག་མར་གསང་ཕུ་དགོན་དུ་བསླབ་པའི་འགོ་བརྩམས། ཁོང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ནི་ཀུན་དགའ་དཔལ་དང་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ནི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་མཁས་ཆེན་རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གྱི་འགྲེལ་བ་མིང་དུ་གྲགས་པ་དེ་མཛད་ཅིང་། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་དང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་གཉིས་བོད་དུ་དར་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛད་རྗེས་ཆེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལའང་འགྲེལ་བ་པོད་བརྒྱད་བརྩམས།


Dominique Townsend is an assistant professor of religion at Bard College.

Published February 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Gdong thog bstan pa'i rgyal mtshan. 1977.Dpal ldan sa skya pa'i bstan pa rin po che ji ltar byung ba'i lo rgyus. Delhi: Lakshmi Printing Works, pp. 224 ff.

Grags pa 'byung gnas. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Dreyfus, Georges. 1997.Recognizing Reality: Dharmakirti's Philosophy and Its Tibetan Interpretations.New York: SUNY.

Roerich, George, trans. 1976.The Blue Annals.Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 339 ff.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།