The Treasury of Lives

དངུལ་ཆུ་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་ལ། དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ་ཡི་བུ་སློབ་ཐུ་བོ་དང་དབོན་ཚ་ཡིན། ཁོང་ནི་བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག་ལ་མཁས་ཤིང་། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ཁ་ཤས་ནི་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚད་གཞིར་འཛིན། འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་སོགས་བུ་སློབ་ཀྱང་མང་དུ་བསྐྱངས། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published August 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang 'jigs med dbang po. 1970. Blo bzang chos 'phel dpal bzang po'i zhal snga nas kyi rnam par thar pa dge ldan bstan pa'i nyi 'od. Delhi: Ngawang Gelek Demo.

Don rdor and bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gig rags can mi sna, bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 903-905

Grags pa'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992 Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod. Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 452, 453,454, 1198-1200

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།