The Treasury of Lives

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་ནི་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་ནམ་ས་སྐྱ་དགོན་པའི་ཁྲི་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༦༡༨ ནས་སྤྱི་ལོ ༡༦༢༠ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་བར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས།


Dirk Schmidt holds an MA in Buddhist Studies and currently lives in Asia studying Tibetan language. He can be reached at cloudedcat.com.

Published November 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 2326. TBRC W26372.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 854. TBRC W19801.

Khenpo Sonam Gyatsho (mkhan po bsod nams rgya mtsho) (2011). Gdan rabs ngo mtshar bang mdzod by mkhan po bsod nams rgya mtsho. Sakya College: Dehradun, UK, India. pp. 351-352.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།