The Treasury of Lives

ཐུའུ་བཀྭན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ནི་ལྕང་སྐྱ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་བུ་སློབ་ཡིན་ལ། དགོན་ལུང་བྱམས་པ་གླིང་དང་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད། ཁོང་གིས་དགོན་ལུང་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་ཉི་ཤུ་ཉེར་བཞི་པའི་འགན་བཞེས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་གོང་མའི་བཀའ་ལྟར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོ་རྩ་འཛུགས་མཛད། ཕྱིས་སུ་གོང་མ་ལས་མམཚན་ཐོབ་དང་འཇའ་ས་ཡང་བསྩལ། མཚོ་སྔོན་དུས་འཁྲུགས་ཏེ་སོག་པོ་དང་བོད་རིགས་ཀྱིས་ཆིང་གོང་མར་གྱེན་ལོག་བྱས་པས་དགོན་སྡེ་མང་པོར་གོ་ཆག་བྱུང་བ་ཁོང་གིས་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་ཅིང་། དགོན་ལུང་གི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་རི་ཁྲོད་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་ནས་ཚེ་སྨད་དུ་དེ་རུ་བཞུགས་པར་མཛད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 797-798.

Mi nyag mgon po. 1996. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus bdud rtsi'i thigs phreng, Vol.1. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 419-427.

Blo bzang chos kyi nyi ma. 1983. Grub pa'i dbang phyug ngag dbang chos kyi rgya mtsho'i rnam thar dpag bsam ljon bzang. In Bla chen dgongs pa rab gsal sogs kyi rnam thar khag gsum, pp. 35-138. Delhi: Tibet House. Also published in: Blo bzang chos kyi nyi ma. 2000. Grub pa'i dbang phyug ngag dbang chos kyi rgya mtsho'i rnam thar dpag bsam ljon bzang. In Blo bzang chos kyi nyi ma'i gsung 'bum, vol. 2. Lhasa: Zhol par khang gsar pa.

'Jigs med rig pa'i rdo rje. 1993. Thu'u bkan ngag dbang chos kyi rgya mtsho. In Chen po hor gyi yul du dam pa'i chos ji ltar byung ba'i bshad pa rgyal ba'i bstan pa rin po che gsal bar byed pa'i sgron me, pp. 222-234. Ziling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Mi nyag mgon po. 1996-2000. Thu'u bka+wan ngag dbang chos kyi rgya mtsho'i rnam thar mdor bsdus. In Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, pp. 451-459. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།