The Treasury of Lives

མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས་ཕུན་ཚོགས་ནི་མགོ་ལོག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རྫོགས་ཆེན་དགོན་དང་ཞེ་ཆེན་དགོན་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད་པར་མ་ཟད། སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་༷ཤིག་གི་མདུན་ནས་ཀྱང་སློབ་གཉེར་མཛད་པར་གྲགས། སྤྱི་ལོ ༡༩༥༩ ལོར་དབུས་སུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གི་དགོན་སྡེ་ཡི་མཁན་པོ་དང་རྒྱ་གར་བ་ལ་ཀུ་པེ་ཡི་དགོན་སྡེ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་གདན་རབས་དང་པོ་འགན་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་འབྲུག་ཡུལ་དང་། འབྲས་ལྗོངས། རྒྱ་གར་བཅས་སུ་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཏེ། རྙིང་མའི་སྡེ་བསྐྱར་དར་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེ། 


Adam Pearcey is the founder of Lotsawa House. He completed his PhD at SOAS, University of London, in 2018 with a thesis on Dzogchen, scholasticism and sectarian identity in early twentieth-century Tibet. Read more at adamspearcey.com.

Published April 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Acarya Tshul khrims rgya mtsho (ed.). 2008.Sbas yul 'bras mo ljongs su deng rabs bod kyi bla ma skyes chen dam pa rnams kyi mdzad pa phyag ris ji bskyangs kyi rnam thar shin tu bsdus pa. Gangtok: Namgyal Institute of Tibetology, pp. 158-165.

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Mkhan chen brtson 'grus rin po che (77). InSnga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang. pp. 722-726.TBRC W27401.

Nyoshul Khenpo, 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication, p. 503.

Padma Shes rab. 2011. "Dge ba'i bshes gnyen chen po thub bstan brtson 'grus phun tshogs kyi rnam thar" inMkhan chen thub bstan brtson 'grus kyi gsung 'bum. Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang. See alsoTBRC W10200.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།