The Treasury of Lives

མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས་ནི་ཤྲཱི་སེངྷ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་ཉེར་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལུགས་དཔལ་བཟང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གསུངས་ཤིང་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བཤད། འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཐེངས་དུ་མར་ཕེབས་ཏེ་ཆེས་ཐོག་མའི་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་རུ་དམ་ལུང་པའི་བྲག་དཀར་དུ་དགོན་སྡེ་ཞིག་ཕྱག་བཏབ་ནས་བུ་སློབ་མང་དུ་འདུས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published January 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. "Mkhan chen thub bstan snyan grags (mkhan rabs 23)"InSnga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 458-462. Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang. TBRCW27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།