The Treasury of Lives

པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.  

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Padtshal Dratshang Committee (pad tshal gling grwa tshang las byed tshogs chung). 2010. Bum thang pad tshal gling dgon pa'i chags rabs dang sprul sku rim byon gyi rtogs brdzod. Thimphu: Byang chub dpal ri grwa tshang, pp. 54-58

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།