The Treasury of Lives

འཁྲུལ་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཞྭ་ལུ་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༤༤༠ ནས་༡༤༦༦ བར་ཞྭ་ལུ་དགོན་པའི་མཁན་རབས་བཞི་པའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས། ཁོང་གི་བླ་མ་དང་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་གི་མཚན་ཙམ་ལས་སྐུ་ཚེའི་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་ཁ་གསལ་མ་ཐོབ།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published August 2011

Updated April 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo gsan bstan skyong. 1971. Zhwa lu gdan rabs. Leh, S.W. Tashigangpa, vol. 2, p. 13. TBRC W19832.

Ngag dbang blo bzang rgya mtsho. 1991. Zab pa dang rgya che ba'i dam pa'i chos kyi thob yig gangga'i chu rgyun. Gangtok: Sikkim Research Institute of Tibetology, pp. 139, 382. TBRC W174.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།