The Treasury of Lives

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ནི་ལྷ་སའི་གྲྭ་དཀར་དགོན་དང་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་། དགའ་ལྡན་དང་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་འཆད་ཉན་སློབ་དཔོན་མཛད། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་དྲུག་པར་མངའ་གསོལ། ཁྲི་པ་གནང་བའི་སྐབས་ལྷ་སར་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྲིད་དབང་ལ་ངོ་རྒོལ་འཐབ་རྩོད་གྱི་ལས་འགུལ་བརྩམས་པའི་ནང་ཁོང་ནས་དངོས་སུ་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1997.Mal gro gung dkar rdzong. Lhasa: Lha sa grong khyer khul, p. 94.

Anon. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus. Lhasa: Grong khyer lha sa'i khul, p. 61.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 373-374.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698). Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 82.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།