The Treasury of Lives

ཁྲི་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དང་། གཞན་ཡང་འབྲས་སྤུངས་སོགས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཤག་སྐོར་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་མཛད། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་གསུམ་པར་མངའ་གསོལ་ཏེ་ལོ་ངོ་བདུན་ཙམ་ཁྲི་པའི་མཛད་འགན་བཞེས། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1994. Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus. Lhasa: Grong khyer lha sa'i khul, p. 61.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 564.

Grags pa'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod,Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 583-584.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 80-81.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།