The Treasury of Lives

བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཨ་མདོ་སྟོང་འཁོར་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་པའི་སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན། ཁོང་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་སྐབས་གྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱ་གར་ཀ་སྦུག་ཏུ་བཞུགས།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published September 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 778-779. TBRC W19801.

Bsod nams rgya mtsho. 2000. Bstan rtsis ka phreng lag deb. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 237. TBRC W20115.

Alexander Gardner
September 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།