The Treasury of Lives

བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་དགེ་མང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན། ཁོང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ནས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཁོ་ན་བཅད་དེ་བཞུགས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published May 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo (snga 'gyur grub dbang rgyal ba rdzogs chen pa'i gdan rabs chos brgyud dang bcas pa'i byung ba brjod pa'i gtam yid bzhin dbang gi rgyal po'i phrang ba).Beijing: Krung go'i bod rigs dpe skrun khang, pp. 381-382. TBRCW27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།