The Treasury of Lives

མཁའ་འགྲོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ནི་ཁོང་གི་ཁྱོ་ག་རྣམ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྷན་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་རྗེས་སུ་མགོ་ལོག་ཁུལ་དུ་བསྟན་པ་བསྐྱར་དར་ལ་༷ཤིན་ཏུ་མཛད་རྗེས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་གཏེར་སྟོན་ཨ་ཕང་གཏེར་ཆེན་གྱི་སྲས་མོ་ཡིན་ལ། གཞོན་པའི་དུས་ནས་བཟུང་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་དུ་མ་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད་པ་དང་། རྣམ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེན་དང་ལྷན་དུ་ཁོང་གི་ཡབ་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ ༡༩༢༥ ལོར་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པའི་པདྨ་རྫོང་གི་རྩིས་མདའ་དགོན་དང་།  གསེར་རྟ་རྫོང་གི་སྙན་ལུང་དགོན་པའི་བླ་མ་མཛད། སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་བཅུའི་ནང་དུ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་དང་རྣམ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་མགོ་ལོག་དང་ས་ཁུལ་གང་སར་འགྲོ་དོན་དུ་བྱོན་ཅིང་ལྷན་དུ་གཏེར་མང་དུ་བཏོན་ཡོད་ལ། བོད་དང་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་བུ་སློབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཀའ་ཆོས་གང་མང་གསུངས་མྱོང་པ་རེད།


Holly Gayley is Associate Professor in the Department of Religious Studies at the University of Colorado, Boulder. She is author of Love Letters from Golok: A Tantric Couple in Modern Tibet (Columbia University Press, 2016).

Published August 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A bu dkar lo, Dung gces, and Gsang bdag tshe ring (eds.). 2000. A pang gter ston. In Mgo log sman rtsis rig pa'i lo rgyus ngo mtshar nor bu'i rlabs phreng. Xining: Qinghai Minorities Publishing House. TBRC W21932.

A bu dkar lo. 2001. Gter ston grub pa'i dbang phyug gzhi chen nam sprul dang mkha' 'gro tā re bde chen lha mo zung gi mdzad rnam nyer bsdus byin rlabs nor bu'i gron me. Xining: Mtsho sngon nang bstan rtsom sgrig khang.

Gayley, Holly. 2016. Love Letters from Golok: A Tantric Couple in Modern Tibet. New York: Columbia University Press.

Germano, David. 1998. "Re-membering the Dismembered Body of Tibet." In Melvyn Goldstein and Matthew Kapstein (eds.), Buddhism in Contemporary Tibet: Religious Revival and Cultural Identity. Berkeley: University of California Press.

Pad ma 'od gsal mtha' yas. 1997. Skyabs rje nam sprul rin po che 'jigs med phun tshogs dang mkha' 'gro tā re lha mo mchog gi rnam thar rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i mchod sprin. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Pad ma 'od gsal mtha' yas. 2003. Yab mes rigs 'dzin brgyud pa'i byung ba mdor bsdus tsam brjod pa. In Deb chung a ru ra'i dga' tshal, pp. 1-74. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W24589.

Thondup, Tulku. 1996. Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthik Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala Publications.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།