The Treasury of Lives

སྟག་ཚང་བློ་བཟང་རབ་བརྟན་ནི་ཨ་མདོའི་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷ་ས་རུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་། སྟག་ཚང་དགོན་ཕྱག་བཏབ། 


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 746, 1357.

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, 744-750. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།