The Treasury of Lives

ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ནི་རོང་བོ་དགོན་དུ་གདན་སར་མཛད་པའི་དགེ་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ལོ་ངོ་བཅུ་ལ་ལྷ་སའི་གྲྭ་ས་ཆེན་མོ་དག་ཏུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་ཕྱིར་ཨ་མདོར་ཕེབས་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་བསླབ་པ་དོན་གཉེར་མཛད་ཅིང་རོང་བོ་དགོན་གྱི་ཁྲི་པར་བཞུགས།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1999.Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. InYab rje bla ma skal ldan rgya mtsho'i gsung 'bum, vol. 1, pp. 10-59. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982.Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan-su'u mi dmangs dpe skrun khang, pp. 305-308.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 2329.

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1690

'jigs med dam chos rgya mtsho. 1997.Sku phreng dang po grub dbang skal ldan rgya mtsho. InShar skal ldan rgya mtsho'i skyes rabs rnam thar, pp. 107-261. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Mi nyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 744-750.

Rje 'jigs med dam chos rgyal mtsho.1997.Shar skal ldan rgya mtho’ skyes rabs rnam tar bzhugs so. Xining: Mthso sngon mi rigs dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།