The Treasury of Lives

བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པས་ཏའི་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པར་ཐུགས་ཐག་བཅད་མོད། དེང་སྐབས་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་ནི་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་རྟོགས་མི་འདུག


Thinlay Gyatso is an academic researcher at Lingnan University in Hong Kong. Born in Amdo and educated at Labrang and in India, he has published several translations, including An Undercover Journey Through Tibet, by Ajam (from Tibetan to English) and Bertrand Russel's On Education: Especially in Early Childhood (from English to Tibetan).

Published October 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1748-1749. TBRC W19801.

Karma rgyal mtshan. 1997. Si tu bkra shis rnam rgyal (2). In KaM tshang yab sras dang dpal spungs dgon pa. Phu rdzong: Si khron mi rigs dpe skrun khang, pp. 82-83. TBRC W27303.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།