The Treasury of Lives

ཏའི་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ལེགས་བཤད་ཟླ་བའི་ཉི་མ་ནི་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པས་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་ནས་ངོས་འཛིན་མཛད་ནའང་། ས་སྐྱ་བས་ཁོང་ཉིད་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ལ་མ་གནང་པ་རེད། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་འདིའི་དབང་གིས་ཁོང་ཉིད་དགོངས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྟེང་སྐུ་གཤེགས་པར་གྲགས།


Thinlay Gyatso is an academic researcher at Lingnan University in Hong Kong. Born in Amdo and educated at Labrang and in India, he has published several translations, including An Undercover Journey Through Tibet, by Ajam (from Tibetan to English) and Bertrand Russel's On Education: Especially in Early Childhood (from English to Tibetan).

Published October 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang (distributed by mtsho sngon zhing chen zhin hwa par khang), pp. 1759. TBRC W19801.

Karma rgyal mtshan. 1997. Kam tshang yab sras dang dpal spungs dgon pa. Phu rdzong: Si khron mi rigs dpe skrun khang, pp. 85. W27303.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།