The Treasury of Lives

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་དགོན་སྡེ་གཙོ་ཤོས་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༦༧༠ ལོ་ནས ༡༦༧༨ ལོར་སྐུ་གཤེགས་པའི་བར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས།


Sonam Dorje received an MA in Tibetan Language and Literature from Qinghai Nationalities University in 2012. Based in Amdo, he is currently involved in a Tibetan oral history project as well as film translation.

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jigs med theg mchog. 1988. Rong bo dgon chen gyi gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 193-197. TBRC W27315.

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982. Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dbe skrun khang, pp. 311-312. TBRC W28064.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp.1581-1583. TBRC W19801.

Sonam Dorje
March 2013

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།