The Treasury of Lives

Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published July 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog lhun grub. 1535. Dpal sa skya'i lo tsA ba'i rnam par thar pa 'jam dpal dbyangs kyi yon tan rnam par bkod pa. unpublished manuscript. W26616.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1730-1732.

Mi nyag mgon po, et. al. 1996-2000. Sa lo 'jam dbyangs kun dga' bsod nams kyi rnam thar mdor bsdus. In Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, pp. 265-269. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang. TBRC W25268.

Ngag dbang kun dga' bsod nams. 1986. Sa skya'i gdung rabs ngo mtshar bang mdzod. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 379-405.

Ngag dbang kun dga' bsod nams. 1984. Dpal sa skya lo tsā ba'i rnam par thar pa ngo mtshar gsal ba'i me long dgos 'dod kun 'byung. In The biographies of sa skya lo tsha ba 'jam pa'i rdo rje (1485-1533), sngags 'chang grags pa blo gros (1563-1617), and 'jam dbyangs bsod nams dbang po (1559-1621). Dehradun: Sakya Centre.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།