The Treasury of Lives

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ནི། འཁོན་གྱི་རྒྱུད་པར་འཁྲུངས་པའི་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཤིན་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་གོང་མ་ལྔ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཁོངས་ཀྱི་དང་པོར་བགྲངས། ཁོང་ནི་ཁྱིམ་པའི་རྣམ་པར་བྱོན། དུས་ཕྱིས་ཁོང་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཤིན་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་གོང་མ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་བགྲངས་ཀྱང་། ས་སྐྱ་ཁྲི་རབས་ལྟར་ན་ཁྲི་འཛིན་གསུམ་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད། ཁོང་གི་ཡབ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ནི་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་དང་པོ་དང་དཔལ་ས་སྐྱ་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཁན་དེ་ཡིན། 


Dominique Townsend is an assistant professor of religion at Bard College.

Updated December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Davidson, Ronald. 2005.Tibetan Renaissance.New York: Columbia University Press.

Dungkar Lobzang Khrinley. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: China Tibetology Publishing House.

Drakpa Jungne and Lobzang Kedrup. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon ming dzod. Kan su'u mi rigs skrun khang.

Ngorchen Khonchog Lhundrub. 2002.Three Visions: Fundamental Teachings of the Sakya Lineage of Tibetan Buddhism.Lobzang Drakpa and Jay Goldberg, trans. Ithaca NY: Snow Lion Publications.

Roerich, George, trans. 1976.The Blue Annals.Delhi: Motilal Banarsidas.

Sakyapa Ngawang Kunga Sonam.Sakya Dun grab Chen mo.Cho Trin Vol. 1 Number 1.

Stearns, Cyrus. 2001.Luminous Lives: The Story of the Early Masters of the Lam 'bras Tradition in Tibet. Boston: Wisdom Publications.

Stearns, Cyrus. 2006.Taking the Path as the Result: Core Teachings of the Sakya Lamdre Tradition.Boston: Wisdom Publications.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།