The Treasury of Lives

རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་སྐུལ་མ་དང་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དགོན་གྱི་ཁྲི་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་གནང་བར་བརྟེན་ནས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་ཕྱག་བཏབ། ཁོང་ནི་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་བུ་སློབ་གྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཡིན་ལ། རྫོགས་ཆེན་དཔོན་སློབ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ཉི་མ་གྲགས་པ་དང་། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཡོངས་འཛིན་ཡིན། ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་ནས་ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་འཆད་ཉན་སྤེལ་བཞིན་མཐའ་འཁྱོལ་ཞིང་། ཁོང་ནི་གཏེར་སྟོན་དག་ལ་དད་ཅིང་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་དུ་མ་རྒྱུད་འཛིན་ཅིང་། ཁོང་ཡང་གཏེར་སྟོན་ཞིག་ཡིན་པས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐོར་དུ་མ་གཏེར་ལས་བཞེས།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bradburn, Leslie, ed. 1995.Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, 1995, p. 255.

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Beijing: China Tibetan Publishing House, pp. 323-331.TBRC W27401.

Cuevas, Bryan. 2003.The Hidden History of the Tibetan Book of the Dead. Oxford: Oxford University Press.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 2331.

Gu ru bkra shis. 1990.Gu bkra'i chos 'byung. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 766-782.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 1976.Gter ston brgya rtsa.InRin chen gter mdzod chen mov.1 pp. 291-759. Paro: Ngodrup and Sherab Drimay, pp. 557-578 (folia 144a-b).

Khetsun Sangpo, ed. 1973.Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives. Vol. 4, p. 244.

Mi nyag mgon po, et. al. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang. Vol. 2, pp. 162-171.TBRC W25268.

Thub bstan bshad sgrub rgya mtsho. 1985.Grub pa'i dbang phyug rdzogs chen pa chen po pad+ma rig 'dzin la gsol ba 'debs pa mos gus dpyid kyi dbyang snyan. InGsung 'bum thub bstan bshad sgrub rgya mtsho, vol. 1, pp. 217-228. Bylakuppe: Nyingmapa Monastery.TBRC W21957.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།