The Treasury of Lives

ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ་ནི་ཀཿ་ཐོག་དགོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་དང་མཁན་གྲུབ་ཅིག་ཡིན་ལ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་བསྟེན་ནས་རྫོགས་ཆེན་ལ་མཁས་པར་བསླབས། སྐུ་གཤེགས་འཇའ་ལུས་སུ་གྲུབ་པ་རེད། ཁོང་གིས་རང་གི་གདན་ས་སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དང་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིང་། མཚོ་རྒྱལ་ཇོ་མོ་དགོན་བཅས་ཕྱག་བཏབ།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004 "Nyag bla pad+ma bdud 'dul."In Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp.,601–609. Beijing: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang.TBRC W27401

'Jam dbyangs rgyal mtshan. 1996.Rgyal ba kaH thog pa'i lo rgyus mdor bsdus.Si khron mi rigs dpe skrun khang, pp.140-141.W20396

Kapstein, Matthew. 2004. "The Strange Death of Pema the Demon-Tamer." InThe Presence of Light: Divine Radiance and Religious Experience, ed. Matthew T. Kapstein. Chicago: University of Chicago Press.

Padma bdud 'dul. 1985. "'khrul zhig gling pa'i rnam thar dang 'brel ba'i gsol 'debs." InNyag bla pad+ma bdud 'dul gyi gter chos skor, vol 4, pp., 837-843.TBRC W23695

Padma bdud 'dul ye shes rdo rje. 1998. "Rje bla ma 'khrul zhig gling pa'i rnam thar skal bzang dga' ba'i bdud rtsi'i sprin tshogs." InNyag bla pad+ma bdud 'dul gyi rnam thar dang mgur 'bum, pp., 21-152. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang.TBRC W21701

Padma bdud 'dul, ye shes rdo rje. 1998. "Grub chen nyi zla kun mdzes kyi gsung 'bum las/ nyams mgur skor skal bzang thar lam 'god pa'i phrin las." InNyag bla pad+ma bdud 'dul gyi rnam thar dang mgur 'bum, pp., 153-284. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang.TBRC W21701

Thub bstan bshad sgrub rgya mtsho. 1985. "Grub chen 'ja' lus pa chen po pad+ma bdud 'dul rnam thar ngo mtshar rgya mtsho." InGsung 'bum/_thub bstan bshad sgrub rgya mtsho, vol 2, pp., 309-338. Bylakuppe: nyingmapa monastery.TBRC W21957

Ye shes rdo rje. 1975. "Rje bla ma 'khrul zhig byang chub gling pa'i rnam thar skal bzang dga' ba'i bdud rtsi'i sprin tshogs." Dehra Dun: D.G. Khochhen Trulku.W24121

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།