The Treasury of Lives

པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ནི་གཙོ་བོར་སེ་ར་དགོན་པ་དང་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ལ་སྐྱེས་ཆེན་འདིས་དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་སེ་ར་དང་། དགའ་ལྡན། འབྲས་སྤུངས་བཅས་གསུམ་ཀའི་མཁན་པོ་མཛད། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཅོ་ལྔ་པར་མངའ་གསོལ་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༥༢༩ ནས་༡༥༣༥ བར་ཁྲི་པ་མཛད། ཁྲི་པའི་མཛད་འགན་གྲུབ་སྟེ་སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་འཆད་པ་དང་རྩོམ་པའི་བྱ་བ་ཁོ་ནར་ལྷུར་ལེན་མཛད།  


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།


Bya bral lha dbang rgya mtsho. 1998. Pan chen bsod nams grags pa'i rnam par thar pa dad pa'i rol rtsed. In Tshad ma rnam 'grel gyi dka' 'grel dgongs pa rab gsal, pp. 1-24. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 577-580.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 986-988.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698). Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 81-82.

 

Samten Chhosphel
September 2010

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།