The Treasury of Lives

ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ནི་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡི་ཐུགས་སྲས་དང་། གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིས་བླ་མར་བསྟེན་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ།


Adam Pearcey is the founder of Lotsawa House and a former director of the Rigpa Shedra. Read more at adamspearcey.com.

Published April 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga ’gyur rdzogs chen chos ’byung chen mo, Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang. pp. 590-595 TBRC W27401.

Gzhan phan chos kyi snang ba. 2006. Rtsa ba'i bla ma ji ltar mjal ba'i tshul. In Rdzogs chen mkhan chen gzhan dga’i gsung ’bum, vol. 1 pp. 21-23. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W2DB4578.

Nyoshul Khenpo. 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Translated by Richard Barron. Junction City, California: Padma Publication. pp. 482-486

Tulku Thondup 1996.Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala. pp. 226-227

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།