The Treasury of Lives

Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 409.

Tshe dbang rgyal. 1994.Lho rong chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 59-60.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།