The Treasury of Lives

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་བླ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཡི་བུ་སློབ་ཡིན། འབྲུག་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་འཆད་ཉན་སྤེལ་བའི་སྔོན་དུ་ཁམས་སུ་ཐོས་བསམ་མཛད་པ་རེད།


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Amy Holmes. 2007. The Making of a Bhutanese Buddha: Preliminary Remarks on the Biography of Tendzin Gyatso, a Bhutanese Scholar-Yogi.Journal of Bhutan Studies, 16, pp. 1-37.

Dge slong yon tan 'od kyis sgro dge slong yon tan 'od kyis sgro.Dpal ldan bla ma dam pa bstan 'dzin rgya mtsho’i rnam thar grub pa’i rol rtsed.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།