The Treasury of Lives

ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཨ་མདོ་ཁུལ་གྱི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་དཀར་པོ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ནང་གི་སྐུ་རབས་གསུམ་པ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཞབས་དྲུང་དཀར་པོ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་གདན་སར་གྱུར།


Tsehua is a Ph.D. candidate in Anthropology and Education at Teachers College, Columbia University.

Published June 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. N.d.La mo dge 'dun bstsan 'dzin nor bu'i rnam thar mdor bsdus. InGang can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 2, pp. 190-202.W25268

Bla nag pa ye she’s bzang po. 2001.Mang ra'i lo rgyus. Hong Kong. Zhang kang then mA dpe skrun khang.W22361

Blo bzang snyan grags. 1992.Mdo smad gnas chen rma 'gram rdo rje brag gi lo rgyus, p. 59; 151.W19998

Khams sprul bsod nams don grub. 2006.Gangs can mi snag rags can gyi 'khrungs 'das lo tshigs re'u mig. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.W30439

Yong 'dzin blo bzang mkhas grub rgyal mtsho, ed.Lwa mo tsha gan no min han hu thug khu thog. Manuscript.

Pu Wenching, ed. Gan Qing Zangchuan fojiao si yuan. Xining: Qinghai Minzu Chubanshe, 464.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།