The Treasury of Lives

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ནི་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་སོ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༧༤༡ ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ ༡༧༨༣ ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་བར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས། ཁོང་ནི་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་སུམ་ཅུ་པ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱི་གདུང་སྲས་དང་། ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་དབང་འདུ་སྙིང་པོ་ཡི་མེས་པོ་ཡིན།


Dirk Schmidt holds an MA in Buddhist Studies and currently lives in Asia studying Tibetan language. He can be reached at cloudedcat.com.

Published November 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu po. 2002.Mkhas grub dpal ldan don grub. lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long, vol. 1, pp. 315-519. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W23724.

'Phrin las rin chen. 1992. Sa skya'i gdung rabs ngo mtshar rin chen kun 'phel. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W27310.

Ngag dbang kun dga' bsod nams. 1986. Sakya'i gdung rabs ngo mtshar bang mdzod. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W28065.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།