The Treasury of Lives

ངག་དབང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ནི་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་སུམ་ཅུ་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༧༡༡ ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ ༡༧༤༡ ལོའི་བར་གདན་ས་བསྐྱངས། ཁོང་ནི་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་ཉེར་དགུ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གདུང་སྲས་དང་། ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་སོ་གཅིག་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཡབ་ཡིན།


Dirk Schmidt holds an MA in Buddhist Studies and currently lives in Asia studying Tibetan language. He can be reached at cloudedcat.com.

Published November 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mkhan po bsod nams rgya mtsho. 2011. Gdan rabs ngo mtshar bang mdzod by mkhan po bsod nams rgya mtsho. Dehradun: Sakya College, pp. 379-384.

Mu po. 2002. Gsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 177. TBRC W23724.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།