The Treasury of Lives

སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ནི་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་ཉང་ཞེས་པའི་ས་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁོང་ནི་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་བུ་སློབ་དང་ཡི་གེ་པ་ཡིན་པ་དང་། རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་གྲས་སུ་ཅུང་ཤུགས་རྐྱེན་ཅན་ཞིག་ཡིན། དུས་སྐབས་དེར་ཁོང་ཉིད་མཚམས་ལ་དུས་ཡུན་མང་དུ་བཞུགས་པས་ཉང་གི་མཚམས་པ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།


Yangdon Dhondup is a Research Associate in the Department of the Languages and Cultures of China and Inner Asia, School of Oriental and African Studies, University of London.

Published April 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Lce nag tsang hum chen & Ye shes 'od zer sgrol ma, eds. 2004. “Nyang skyes snang mdzad rdo rje'i rnam thar rin chen phreng ba”. In Reb kong sngangs mang gi lo rgyus phyogs bsgrigs, p. 835-885. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Lce nag tsang hum chen & Ye shes 'od zer sgrol ma, eds. 2004. “Gsang chen bstan pa'i gsal byed rje btsun snang mdzad rdo rje rin po che'i sku tshe tha me'i rnam thar byung tshul ut+pela'i chun po”. In Reb kong sngangs mang gi lo rgyus phyogs bsgrigs, p. 886-904. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Hum chen & Nyi zla, eds. 2006. Nyang skyes snang mdzad rdo rje'i gsung rtsom phyogs bsgrigs. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Dondrub, Yangdon. Forthcoming. “From Hermit to Saint: The Life of Nyang snang mdzad rdo rje (1798-1874)”. In Ancient Treasures, New Discoveries. PIATS 2006: Tibetan Studies. Proceedings of the Eleventh Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Bonn, 2006. eds. H. Diemberger and K. Phuntsho. Leiden: Brill.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།