The Treasury of Lives

རྔ་རྒོད་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནམ་མཁའ་སེངྒེ་ནི་ཨ་མདོ་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་ཨ་མཆོག་དགོན་ཕྱག་འདེབས་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཡིན།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang bkra shis. 2007. Nam mkha' seng ge dpal bzang po'i rnam thar dpag bsam ljon pa dge legs 'byung gnas. In Nyi thang sman mkhyen gyi sman yig dang nam mkha' seng ge'i sman rtsis, pp. 75-211. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W2DB13644. Also published in The Collected Works of Namkha Sengge, vol. 1, pp. 11-180. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1982.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. 465-463 Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Mi nyak mgon po. 1996. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, 493-496. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།