The Treasury of Lives

ཧུམ་རལ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཧུམ་རལ་རྫོང་དུ་གདན་ས་བྱས་ཤིང་། དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་བར་གྱི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཧུམ་རལ་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་གི་གདུང་སྲས་ཡིན། 


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.  

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Hum ral brgyud shes rab dpal bzang gis mdzad pa'i hum ral drung drung yab sras kyi rnam thar mdo tsam gleng ba rin po che'i do. Thimphu: Centre for Bhutan Studies, Monograph No. 7, January 2004.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།