The Treasury of Lives

དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནི་ཨ་མདོ་རྫོང་དཀར་དགོན་གྱི་རྫོང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུའམ་མ་ཎི་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་བུ་སློབ་ཡིན།


Sonam Dorje received an MA in Tibetan Language and Literature from Qinghai Nationalities University in 2012. Based in Amdo, he is currently involved in a Tibetan oral history project as well as film translation.

Published September 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1270.TBRC W19801.

'Jigs med dam chos rgya mtsho.'Phags pa rigs gsum mgon po'i sprul pa'i bkod pa las brtsams pa'i gtam chos rdzong ra ba dkar po'i rna rgyan. InGsung 'bum / 'jigs med dam chos rgya mtsho, vol. 3, pp. 3-82. Rong po dgon chen, pp. 21-24.TBRC W00EGS1017401.

'Jigs med theg mchog. 1988.Rong wo dgon chen gyi gdan rabs. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 445-446.TBRC W27315.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།