The Treasury of Lives

Anonymous The author of this biography prefers to remain anonymous. The author's identity is known to the editors of the Treasury of Lives. 

Published January 2024

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Wulan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian. 2003. Wulan Xian Zhi, Qinghai Sheng Di Fang Zhi Cong Shu. Xi'an Shi: San Qin chubanshe, pp. 592–593.