The Treasury of Lives

ཁྲི་བྱང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཕ་བོང་ཁ་ཡི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལས་དགའ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་དང་གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཆོས་སྐོར་དུ་མ་བསླབས། དོན་དམ་པར་དེང་གི་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཡོངས་ཀྱིས་ཁོང་ཉིད་དམ་ཁོང་གི་དངོས་སློབ་གང་རུང་ལས་དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་ཐོས་བསམ་མཛད་གནང་ཡོད་པ་རེད།


Joona Repo is a researcher at the Department of World Cultures, University of Helsinki.  

Published June 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang dpal ldan bstan 'dzin yar rgyas. N.d.Khri byang rin po che'i rnam thar kha skong. InThe Collected Works of Blo bzang dpal ldan bstan 'dzin yar rgyas, vol. 4, pp. 11-407. Mundgod: Zemey labrang, gaden shartse monastic college. TBRC W14376.

Blo bzang ye shes bstan 'dzin rgya mtsho, 1965.Rnam grol lag bcangs su gtod pa'i man nag zab mo tshan la ma nor ba mtshuns med chos kyi rgyal po'i thugs bcud byan chub lam gyi rim pa'i nams khrid kyi zin bris gsun rab kun gyi bcud bsdus gdams nag bdud rtsi'i snin po.Sarnath: Mongolian Lama Guru Deva.

Blo bzang ye shes bstan 'dzin rgya mtsho, 1975.Dga' ldan khri chen byang chub chos 'phel gyi skye gral du rlom pa'i gyi na pa zhig gis rang gi ngang tshul ma bcos lhug par bkod pa 'khrul snang sgyu ma'i zlos gar.India: [s.n.].

His Holiness the Dalai Lama of Tibet, 1997.My Land and My People. New York; Warner Books.

Kar rgyal don grub. 1992. Khri byang blo bzang ye shes bstan 'dzin rgya mtsho. In Mdo khams cha phreng gi lo rgyus gser gyi snye ma, pp. 101-108. Dharamsala: Bod kyi dpe mdzod khang. TBRC W21499.

Pabongka Rinpocheand Trijang Rinpoche, 1997.Liberation in the Palm of Your Hand. Boston: Wisdom Publications.

Pabongka Rinpoche, Trijang Rinpoche and Geshe Lobzang Tharchin, 1990.Liberation in Our Hands: The Preliminaries. Howell: Mahāyāna Sutra & Tantra Press.

Thub bstan 'jam dbyangs. 1999.Bka' drin zla med 7 skyabs mgon rgyal ba'i yongs 'dzin skyabs rje khri byang rdo rje 'chang mchog gi sku par. InRdzong chos chos 'byung bdud rtsi'i zil mngar, p. 352. Mysore: Zongkar Chode Monastery. TBRC W00EGS1017102.

Trijang Rinpoche. 2018. The Magical Play of Illusion: The Autobiography of Trijang Rinpoche. Translated by Sharpa Tulku. Boston: Wisdom Publications.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།