The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published February 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang tshul khrims rgya mtsho. 1982. Sku 'bum gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 219-220. TBRC W19838.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 750-751. TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།