The Treasury of Lives

བློ་བཟང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ནི་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་དགོན་སྡེ་གཙོ་ཤོས་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་བཞི་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༦༧༩ ལོ་ནས་༡༧༠༨ ལོ་སྟེ། ལོ་ངོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་དེ་གའི་གདན་ས་བསྐྱངས།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982.Mdo smad chos 'byung.Lanzhou: Kan su'u mi rigs dbe skrun khang, p. 312.TBRC W28064.

Bsod nams don grub. 2006.Gangs can mi sna grags can gyi 'khrungs 'das lo tshigs re'u mig. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 132.TBRC W30439.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1636-1637.TBRC W19801.

'Jigs med theg mchog. 1988.Rong bo dgon chen gyi gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 197-200.TBRC W27315.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།