The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published December 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982.Mdo smad chos 'byung.Lanzhou: Kan su'u mi rigs dbe skrun khang, p. 316-317.TBRC W28064.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Rgyal mkhan chen blo bzang nyi ma sku phreng rim byon. InChos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, vol. 2, pp. 145-148. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang.TBRC W28810.

'Jigs med theg mchog. 1988.Rong bo dgon chen gyi gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 210-212.TBRC W27315.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།