The Treasury of Lives

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ནི་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༦༤༡ ལོ་ནས ༡༦༧༠ བར་གདན་ས་བསྐྱངས།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jigs med theg mchog. 1988. Rong bo dgon chen gyi gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 192-193. TBRC W27315.

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982. Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dbe skrun khang, p. 311. TBRC W28064.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 408-409. TBRC W19801.

Sonam Dorje
March 2013

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།