The Treasury of Lives

སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་ནི་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་འབྲུག་པའི་སློབ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་རབས་དང་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་མཛད་པའི་ལྡེབ་རིས་དག་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་འགོའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཚབ་མཚོན་གྲགས་ཅན་དུ་བརྩི།


Jagar Dorji is a Member of Parliament, National Council of Bhutan.

Published May 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dorji Gyaltshen. 2010.The Life and Achievements of Togden Shakya Shri. Thimphu: Ministry of Home and Cultural Affairs, Royal Government of Bhutan.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།