The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published June 2016

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Byams pa phrin las. 2000. Gangs ljongs gso rig bstan pa'i nyin byed rim byon gyi rnam thar phyogs bsgrigs. Beijing: mi rigs dpe skrun khang, pp. 104-105. TBRC W17722.

Bla ma skyabs. 1997. Bod kyi gso ba rig pa'i dkar chag mu tig phreng ba. Lan kru'u: kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 128. TBRC W19835.

Grags pa 'byung gnas. 1992. gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lan kru'u: kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1622. TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།