The Treasury of Lives

ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ནི་རྫོགས་ཆེན་དགོན་ཤྲཱི་སེངྷ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་ཉེར་བདུན་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གསུངས། གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་བུ་སློབ་དང་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་ཡོངས་འཛིན་མཛད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published February 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. "mkhan chen 'jigs med rta mgrin yon tan mgon po (mkhan rabs 27)" InSnga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 466-469. Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang.TBRC W27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།