The Treasury of Lives

མཁར་རྡོ་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ནི་སེ་ར་དགོན་པའིསྟོད་ཀྱི་མཁར་རྡོ་རི་ཁྲོད་ཕྱག་འདེབས་མཁན་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published October 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Cabezón, José Ignacio. 2006.The Hermitages of Sera. Charlottesville: The Tibetan and Himalayan Digital Library, pp. 15-16; 56-66.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 431-432.

Khetsun Sangpo. 1973.Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: LTWA, vol. 5, p. 361 ff.

Ye shes rgyal mtshan. 1990.Bzod pa rgya mtsho'i rnam thar. InLam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, pp. 671-674. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།