The Treasury of Lives

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་ནི་ཁམས་སྡེ་དགེར་སྐུ་འཁྲུངས། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་དུ་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༨༣ ནས་སྐུ་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཁྲི་པ་མཛད། ཕྱི་ལོ་༡༩༠༣ ལོར་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ཕྱག་བཏབ། ཕྱི་ལོ་༡༨༩༨ ལོར་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཀྭང་ཤུ་དང་མཇལ་ཕྲད་གནང་།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa rgya mtsho. 1988-1989. Rje btsun skal bzang thub bstan dbang phyug dpal bzang po'i rnam thar. In Rtsom yig gser gyi sbram bu, vol. 3, pp. 1838-1856. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. TBRC W19680. 3: 432 - 450.

Dkon mchog rgya mtsho. 1998. Kun mkhyen sku 'phreng bzhi ba'i rnam thar sogs rnam thar gyi skor. In Gsung 'bum / dkon mchog rgya mtsho, pp. 25-32. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang. TBRC W13532.

Dkon mchog rgya mtsho. 1998. Dkar chag dang bca' yig gi rim pa dge legs dpal ster. In Gsung 'bum / dkon mchog rgya mtsho, pp. 33-53. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang. TBRC W13532.

Dkon mchog shes rab. 2004. Dge ldan bstan rtsis kyi bstan bcos dpag bsam ljon pa. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 29. W29487

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 42-44. TBRC W19801.

Mi nyag mgon po, et. al. 1996-2000. 'Jam bzhad skal bzang thub bstan dbang phyug gi rnam thar mdor sdus. In Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 1, pp. 762-763. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang. TBRC W25268.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།