The Treasury of Lives

སྐལ་བཟང་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་པ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་ནམ་མཁའ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཟམ་ཚ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལས་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་ཡིན་ལ། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་ལྷ་སར་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་འདམ་གཞོང་དུ་སྐུ་འདས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published January 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen pod pel ldan ‘bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos ‘byung chos dung g.yas su ‘khyil ba'i sgra dbyangs. Dpal ldan ‘bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 344-346.

Skal bzang thogs med. 2005.Rje 'jam mgon rgyal ba gnyis pa'i lung rtogs kyi bstan pa rin po che'i srog shing dam pa dga' ldan khri thog nga lnga pa khri chen nam mkha' dpal bzang po'i 'khrungs rabs rim byon gyi rnam thar nyung ngur bkod pa rnyog ma bgrung bar byed pa'i snying nor. Lhasa: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 207-212.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།