The Treasury of Lives

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་ཤྲཱི་སེངྷ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published January 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. "A bo'i mkhan chen 'jigs med blo gros (mkhan rabs 21)." InSnga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 470-471. Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang. TBRCW27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།