The Treasury of Lives

གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཨ་མདོ་རུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་། བླ་བྲང་དགོན་གྱི་གདན་རབས་རེ་དགུ་པ་ཡིན། ཁོང་ནི་སོག་ཡུལ་དུ་གང་སར་ཕེབས་ཤིང་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grangs pa 'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 256-258

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyang.Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, p. 300.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།