The Treasury of Lives

Dirk Schmidt holds an MA in Buddhist Studies and currently lives in Asia studying Tibetan language. He can be reached at cloudedcat.com.

Published May 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jam mgon A myes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams. 1629. Sa skya pa'i gdung rabs chen mo, pp. 298-299. TBRC W10317.

Mkhan po bsod nams rgya mtsho. 2011. Gdan rabs ngo mtshar bang mdzod. Dehradun: Sakya College, pp. 285-286. TBRC W1KG17209.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།