The Treasury of Lives

རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགོ་སྟོད་དུ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་པའི་བླ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྫོང་སར་དགོན་པའི་ཁྲི་པ་མཛད་དེ་དགོན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༡༨ ལོར་ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༥ བོད་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕེབས། མཐར་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ།།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bkra shis dpal 'byor. 1994. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi rnam thar yongs 'dud dga' tshal. In Dil mgo mkhyen brtse'i bka' 'bum, vol. 1, pp. 1-207. New Delhi: Shechen Publications.

Bradburn, Leslie, ed. 1995. Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, 1995.

Chogyel Namkhai Norbu. 2012. The Lamp that Enlightens Narrow Minds: The Life and Times of a Realized Tibetan Master, Khyentse Chokyi Wangchug. Berkeley: North Atlantic Books.

Dilgo Khyentse Rinpoche. 2017. The Life and Times of Jamyang Khyentse Chokyi Lodro. Boulder: Shambhala.

Gdong thog rin po che. 1977. Byang phyogs thub pa'i rgyal tshab dpal ldan sa skya pa'i bstan pa rin po che ji ltar byung ba'i lo rgyus rab 'byams zhing du snyan pa'i sgra dbyangs. Delhi: Lakshmi Printing Works, pp. 355-365.

Nyoshul Khenpo. 2005. A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication.

Tulku Thondup. 1996. Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།