The Treasury of Lives

Wu is an independent researcher. 

Published July 2022

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Wei Yuan and Min Zu. 2003. Gansu Sheng Zhi (di 70 juan, "Minzu Zhi") 甘肃省志. 第七十卷, 民族志 . Lanzhou: Gansu Renmin Chubanshe, p. 721.